Reforços i reparacions estructurals

Realitzem reforços estructurals, amb:

 • Aplicació de morters
 • Injeccions de resines
 • Aplicació de fibra de carbono

Previ estudi de cada obra, per escollir la millor opció. Sempre amb la corresponent certificació i garantia de producte i d'aplicació.

Alguns dels nostres treballs en reforços i reparacions

 • Reparació i reforç d’estructura, a primera línea de mar. Un cop sanejada l’estructura, es va passar a fer un tractament de passivació d’armadures i reconstrucció d’aquesta amb morters de reparació. Una vegada reparada l’estructura, es va reforçar amb làmines de fibra de carboni i resina epòxid.

 • Reparació i cosit d’esquerdes, al voltant de claraboies de les golfes de la Casa Batlló. Un cop repicat el perímetre, s’ha cosit i solidificat l’esquerda , amb fibra de carboni i resines epòxid. Tornat a l’estat original amb morters de reparació i pintura de protecció.

 • Reparació integral de balcons i façana , de un edifici catalogat del carrer Girona de Barcelona. Una vegada sanejada tota la superfície, s’han passivat i repara’t tots els balcons, baranes i parts de la façana, retornant-los al seu estat original. Acabat de pintat de façana amb els colors
  originals de la finca.

 • Reforç d’estructura a base de laminats de fibra de carboni.

 • Reforma integral de la coberta de la Casa Batlló, arrencat i sanejat del paviment. Impermeabilització del terrat amb una membrana líquida a base de poliuretà amb Sikalastic 450. Col·locació de les peces amb adhesiu elàstic a base de poliuretà Sikabond T8. Sanejat de tota la barana metàl·lica i marcs metàl·lics dels vidres.

 • Injecció de resina i consolidació de pantalans de formigó, a port esportiu.

 • Reparació i cosit de fissures estructurals d’un edifici, amb sistema de resina epòxid i fibra de carboni.

 • Reomplert de lateral d’edifici, amb morters enriquits i additius, i acabat amb un revestiment de protecció, tèrmic.

 • Sanejat del pilar amb sistemes mecànics, sanejat i passivat de les armadures i reconstrucció del pilar amb morters estructurals.

 • Reparació d’estructures, neteja i protecció d’armadures, amb sistemes mecànics, Sika Monotop -910 S, i amb un morter de reparació estructural amb inhibidors de corrosió, classe R-4 , Sika Monotop -412 SFG.

 • Consolidació de suports amb resina epoxi, de molt baixa viscositat.

 • Reparació i consolidació de taulell de pont, amb resina epoxi, Sikadur 52 injecció.

 • Reparació i consolidació de taulell de pont, amb resina epoxi, Sikadur 52 injecció.

 • Impermeabilització prèvia a asfaltat del pont, amb un revestiment a base de resines epoxi Poxitar LS.